Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı

Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

(a) Genel Sekreterliğin insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak

(b) Genel Sekreterlik personelinin atama, nakil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek

(c) Genel Sekreterlik teşkilatının eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek

(d) Satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri her türlü idari ve mali hizmetleri yürütmek

(e) Genel Sekreterliğin bütçesinin hazırlanması, gerçekleşmesi ve ödeneklerin sarfı ile ilgili işlemleri yerine getirmek

(f) Genel Sekreterliğin bilgi işlem sisteminin kurulması, bakım ve onarım, yazılım, program üretme işlemleri ile internet faaliyetleri ve bu konudaki teknik hizmetleri yerine getirmek

(g) Genel Sekreterlik nöbet, koruyucu güvenlik ve istihbarata karşı koyma hizmetlerini düzenlemek, takip ve kontrol etmek

(h) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak