Etik Komisyonu

25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" in "Etik Komisyonu" başlıklı 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında;“Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda Kurumumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek amacı ile Kurumumuz Etik Komisyonunun yeniden teşkil edilmesi hususu Genel Sekreterlik Makamı tarafından uygun görülmüştür.

Komisyon 1’i başkan olmak üzere toplam 4 üyeden oluşmaktadır.